oproni Tudós Társaság


- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

Alapszabálya

Preambulum

Alapító tagok, tekintettel az 1604-ben Sopronban létrejött és működött Tudós Társaságra, szelleme és hagyományai felelevenítése, valamint továbbvitele céljából egyesület alapítását határozták el, és az egyesület alapszabályát az alábbiak szerint állapították meg.

I. Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Soproni Tudós Társaság

Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Csatkai E. utca 6-8.

II.Az egyesület célja és tevékenysége

II.1. Az egyesület célja

Az egyesület célja, hogy a Sopronban és környékén dolgozó akadémikusok, valamint tudományos fokozattal rendelkezők tevékenységét, munkáját és kutatásait összefogja, segítse szakmai és tudományos fejlődését.

II.2. Az egyesület tevékenysége

Az egyesület céljai elérése érdekében

 • tagjai számára szakmai és tudományos előadásokat, valamint egyéb kulturális programokat szervez;
 • szakmai és tudományos anyagokat készít és publikál;
 • együttműködik a hazai és külföldi társszervezetekkel.

III. Az egyesület tagsága

III.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és akit az egyesület tagjai közé felvesz. Új tagok felvételéről az egyesület Elnöksége dönt.

III.2. A tagok jogai

Az egyesület minden tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.
Az egyesület minden tagja jogosult tanácskozási és szavazati joggal a Közgyűlésen részt venni. A Közgyűlésen az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik.
A tagok szavazati jogukat a közgyűlésen személyesen gyakorolhatják.
Az egyesület bármely tagja az egyesület szerveibe választhat és választható.

III.3. A tagok kötelezettségei

Az egyesület minden tagja köteles a tagdíj megfizetésére.
A tagok kötelesek az egyesület alapszabályában foglaltak megtartására.
A tagok kötelesek az egyesület tevékenységében tevékenyen közreműködni.

III.4. A tagság megszűnése

A tagsági viszony az alábbi módokon szűnhet meg:

 • a tag halála,
 • kilépés,
 • kizárás.

A tag az egyesületből való kilépését köteles az Elnökségnek írásban bejelenteni.
Az egyesület Elnöksége azt a tagot, akinek a tevékenysége az alapszabállyal, illetve az egyesület céljával ellentétes, illetve a tagdíjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, határozatával kizárhatja. A kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen, a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül a közgyűlésnél fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

IV. Az egyesület szervezete

IV.1. A Közgyűlés

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely bármely, az egyesületet érintő kérdésben dönthet.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása és módosítása;
 • az éves költségvetés meghatározása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása;
 • az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása;
 • a tag kizárását kimondó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az Elnökség javaslata alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy az egyesület tagjainak 1/3-a azt az ok és cél megjelölésével igényli.

A közgyűlésre a tagokat a helyszín, időpont és napirend megjelölésével írásban, legalább 15 nappal a közgyűlés napját megelőzően kell meghívni. A közgyűlést az Elnök hívja össze.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt, az eredeti közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül, azonos napirenddel összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját, valamint a határozatképességére vonatkozó, a fentiek szerinti különös szabályokat, az eredeti közgyűlés meghívójában is rögzíteni kell.

A közgyűlésen a tagok a határozatokat - eltérő rendelkezés hiányában - nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozzák. A tagok kétharmadának szavazata szükséges az alábbi kérdésekben való döntéshez:

 •  az alapszabály megállapítása és módosítása;
 • az éves költségvetés meghatározása;
 • az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának kimondása.

A közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményekről, valamint az ott meghozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület Elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítőnek megválasztott tag ír alá. A közgyűlésen hozott határozatokat az Elnök köteles haladéktalanul a határozatok könyvébe bevezetni.

IV.2. Az Elnökség (Szenátus)

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség.
Az Elnökség 6 (hat) tagból áll, tagjait 4 (négy) éves időtartamra a Közgyűlés választja titkos szavazással.
Az Elnökség két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét, valamint dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlésnek évente köteles beszámolni.

Az Elnökség tagjai közül titkos szavazással Elnököt választ. Az Elnök képviseli az egyesületet hatóságok és harmadik személyek előtt. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök, és a Titkár együttesen jogosult. Az Elnök köteles a határozatok végrehajtásáról gondoskodni.

Az Elnökség tagjai közül titkos szavazással Titkárt választ. A Titkár az egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el, kezeli az egyesület pénzállományát és számláit, valamint akadályoztatása esetén az Elnököt helyettesíti.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább az Elnök, valamint két másik elnökségi tag jelen van. Az Elnökség határozatait valamennyi elnökségi tag létszámához viszonyított egyszerű többséggel hozza.
Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. Az Elnökség ülését legalább kéthavonta össze kell hívni, de az ülés összehívását az egyesület bármely tagja kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely az Elnökség minden határozatát tartalmazza. Az Elnökség határozatait írásban közli a tagokkal a határozat meghozatalától számított 15 napon belül.

V. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett tagdíjakból, a magán és jogi személyek felajánlásaiból, valamint a támogatásokból áll.

Az egyesület kiadásait elsősorban az egyesület céljai megvalósításához szükséges kiadások, valamint a működési költségek képezik.

Az egyesület gazdálkodását a rá irányadó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapszabálynak megfelelően, az Elnökség által kidolgozott éves költségvetés alapján végzi.

Az egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, tagdíj fizetésére azonban nem kötelesek.

VI. Záró rendelkezések

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai pártok számára semmiféle támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

2003. december 17.

Az alapítók megbízásából:

                                                                                              (Dr. Winkler András)
elnök